Regulamin

§1
Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy Regulamin, określa:
a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
c. zasady ochrony danych osobowych usługobiorców, korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
1.2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej przedstawiciele.pl.
1.3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
1.4. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
1.5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z Usług, świadczonych przez Usługodawcę.
1.6. Nie ma możliwości ustalania indywidualnych praw i obowiązków lub zgłaszania zastrzeżeń co do ich treści.
1.7. Niniejszy regulamin dostępny będzie w tym miejscu przez cały okres istnienia serwisu przedstawiciele.pl.

§2
Definicje:

2.1. „Usługodawca” – RB Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zamknięta 10, kod pocztowy 30-554, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, KRS pod nr 0000562662, NIP: 676-248-94-16;
2.2. „Usługobiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę;
2.3. „Serwis” – serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem: przedstawiciele.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi;
2.4. „Usługi” – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin;
2.5. „Regulamin” – niniejszy Regulamin;
2.6. „Baza Danych” – miejsce przechowywania danych o Usługobiorcach, gromadzonych w Serwisie;
2.7. „Konto” – miejsce gromadzenia danych poszczególnego Usługobiorcy, korzystającego z Usług Serwisu;
2.8. „Administrator” – właściciel Serwisu wraz z zespołem osób zarządzającym Serwisem od strony technicznej, funkcjonalnej oraz prawnej,
2.9. „Użytkownik” – jest to osoba fizyczna, korzystająca z serwisu bez rejestracji i zalogowania

§3
Zawarcie i rozwiązanie umowy:

3.1. Umowa o świadczenie Usług z Serwisem, zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
a. w przypadku Usług wymagających zarejestrowania się w Serwisie warunkiem zawarcia umowy jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie kopi niezbędnych dokumentów faxem lub mailem. Wysłanie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego oraz niezbędnych dokumentów jest równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą,
b. dla Usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu.
3.2. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu:
a. na skutek jej rozwiązania przez jedną ze stron,
b. z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna,
c. w momencie, gdy Usługobiorca wyrejestruje się z Serwisu lub usunie swoje Konto,
d. zgłoszenia przez Usługobiorcę żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych,
e. w przypadku Usług odpłatnych, świadczonych na podstawie umowy na czas nieokreślony – na skutek wypowiedzenia dokonanego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3.3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
c. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem w szczególności poprzez pisanie wiadomości o treści erotycznej, matrymonialnej lub towarzyskiej.
3.4. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail.
3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i możliwości usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu, wynikającym z braku uiszczenia opłaty, lub wskutek naruszenia jakiegokolwiek z punktów Regulaminu.

§4
Rejestracja w Serwisie:

4.1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie oraz wysłanie go Usługodawcy. Ponadto Pracodawcy są zobowiązani do wysłania dokumentów żądanych przez Usługodawcę.
4.2. Poprzez rejestrację, Usługodawca będzie zarejestrowany w Bazie Danych, co będzie umożliwiało odnajdywanie jego Konta osobom zainteresowanym. Wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Konto każdego Usługobiorcy przekazuje on do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie tego Konta przez przedstawiciele.pl, co oznacza, iż dostęp do tych danych może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu, z wyłączeniem numeru telefonu kontaktowego, który będzie dostępny tylko dla zarejestrowanych pracodawców.
4.3. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, oraz żądanych dokumentów, utworzy dla Usługobiorcy konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.
4.4. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
4.5. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.
4.6. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
c. będzie korzystał z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz normami społecznymi i obyczajowymi,
d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
e. wniesie opłatę za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Serwisie dla danego typu Usługi w przypadku Usług odpłatnych.
4.7. Podanie danych osobowych Usługobiorcy jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić mu korzystanie z udostępnianych przez Serwis Usług.
4.8. Usługodawca zapewnia każdemu Usługobiorcy dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
4.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Usługobiorcy, gdy:
a. usługobiorca wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu w szczególności poprzez pisanie wiadomości o treści erotycznej, matrymonialnej, towarzyskiej lub jeśli oferowana w realnym świecie praca ma mieć miejsce w branży erotycznej
b. nazwa konta narusza prawo, chronione prawem dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe
c. zamieszcza ogłoszenia z fikcyjną pracą w celu pozyskania danych kontaktowych
4.10. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w Serwisie, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, jak i treści przesyłanych do innych Usługobiorców z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.
4.11. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej loginu lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
4.12. Użytkownikiem i Usługobiorcą Serwisu może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia.

§5
Usługi Świadczone przez Serwis:

5.1. Przedmiotem usług Serwisu jest:
a. dostarczenie Pracodawcom możliwości przeglądania Bazy Danych Usługobiorców oraz zamieszczania ofert pracy na stanowiska handlowca
b. usługa dopasowania kandydatów do ogłoszeń zamieszczanych przez pracodawce. c. dostarczenie możliwości kontaktowania się z wybranymi Usługobiorcami, za pomocą wiadomości wysyłanych w obrębie Serwisu
d. dostarczenie możliwości Usługobiorcom prezentacji swojego Konta i zdjęć w Serwisie

§6
Prawa i obowiązki stron:

6.1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, linki kierujące do innych stron internetowych lub zachęcanie do rejestracji na innych stronach internetowych oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
b. zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Usługobiorcy w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Usługobiorcy,
c. umożliwienia Usługobiorcom utworzenia konta w Serwisie przy użyciu adresu e-mail używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego konto zostało usunięte,
d. ujawniania Pracodawcom Danych Osobowych zarejestrowanych Usługobiorców,
e. przesyłania do Usługobiorców wiadomości przez Serwis, na podany przez nich adres mailowy.
6.3. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie znaki towarowe, handlowe, marki dostępne w Serwisie (w szczególności grafika, artykuły, zdjęcia, wygląd i struktura witryny) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod groźbą nieważności.
6.4. Usługodawca nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.
6.5. Usługobiorca Usług odpłatnych zobowiązuje się do uiszczenia należności za te Usługi w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
6.6. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i przepisów prawa, korzystając z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
6.7. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji systemowych oraz wiadomości, takich jak powiadomienia o nowych ofertach pracy lub wewnętrzych wiadomościach, informacji o rejestracji nowych usługobiorców do Usługobiorców na podany przez nich podczas Rejestracji adres e-mail.

§7
Płatność:

7.1. Serwis oferuje zarówno Usługi odpłatne jak i niepłatne.
7.2. Cennik odpłatnych Usług dostępny jest na stronie Serwisu.

§8
Odpowiedzialność:

8.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. treści Kont utworzonych przez Usługobiorców, rzetelność danych, znajdujących się na poszczególnych Kontach Usługobiorców,
b. utratę przez Usługobiorców danych, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
c. za ujawnianie danych osobowych w sposób zgodny z Regulaminem,
d. podanie przez Usługobiorców informacji nieprawdziwych lub niepełnych przy rejestracji konta,
e. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem przez Usługobiorców,
f. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy,
g. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin lub przepisy prawa,
h. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
i. Usługodawca nie odpowiada za wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Usługobiorcami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu.
8.2. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną informację o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
8.3. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
8.4.. Udostępniając zdjęcie do Serwisu przedstawiciele.pl, Usługobiorca oświadcza, iż:
a. posiada on zgody wymagane przepisami prawa do tego, by zdjęcie to mogło być w sposób swobodny i nieskrępowany publicznie udostępniane w mediach i nie narusza w ten sposób żadnych praw osób trzecich,
b. w przypadku, gdy pojawią się roszczenia podmiotów trzecich względem Usługodawcy odnośnie publikacji tego zdjęcia oraz naruszania jakichkolwiek praw do jego publikacji na łamach Serwisu, Usługobiorca zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie, o odpowiedniej treści o zwolnieniu z jakiejkolwiek odpowiedzialności Usługodawcy w tym zakresie.
c. wyraża zgodę na opatrzenie, zamieszczonych przez niego w Serwisie zdjęć, znakiem wodnym o dowolnej treści i formie Usługodawcy lub adresu Serwisu, celem zabezpieczenia przedmiotowych zdjęć przed niepożądanym kopiowaniem i wykorzystywaniem przez podmioty trzecie.

§9
Dane osobowe, korzystanie z serwisu:

W przypadku zakładania profilu będą potrzebne dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia i twoich kompetencji zawodowych.
Oprócz wypełnienia tradycyjnego formularza, Użytkownik ma również możliwość założenia konta przy użyciu własnego profilu w serwisach społecznościowych (Facebook). W czasie rejestracji przy użyciu takiego profilu z serwisu źródłowego pobierane będzie imię, nazwisko oraz adres e-mail.
Podczas używania Serwisu. będziemy zbierać informacje o wykorzystywanych przez niego funkcjach Serwisu w celach statystycznych czy monitorowania stabilności i bezpieczeństwa systemu.
Dane te mogą być również wykorzystane do automatycznej personalizacji Serwisu. Szczegółowe cele i sposoby przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności , która stanowi załącznik do tego Regulaminu. Na podany podczas rejestracji adres email będą przesyłane powiadomienia dotyczące zdarzeń Użytkownika i jego Profilu (np informację o wiadomościach od innych użytkowników czy informację o nowych ofertach pracy czy kandydatach na w serwisie Jeżeli używasz serwisu bez rejestracji również przetwarzamy twoje dane osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych

§10
Postępowanie reklamacyjne:

10.1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
10.2. Reklamacje Usług, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy.
10.3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
10.4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: Imię, Nazwisko, Adres, Przedmiot Reklamacji, Okoliczności Uzasadniające Reklamację.
10.5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
10.6. O decyzji Usługodawcy, Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie, na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§11
Postanowienia końcowe:

11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2009 roku.
11.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od zamieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie www.przedstawiciele.pl
11.3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę, przesyłając odpowiednią informację w formie wiadomości w obrębie serwisu www.przedstawiciele.pl
11.4. Usługobiorca po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu, ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeśli Usługodawca nie otrzyma takiej informacji, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.
11.5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
11.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.